Meer informatie

1-7-2020

Het plangebied

Het gebied waarvoor het bestemmingsplan gaat gelden is groter geworden.

Mogelijke gevolgen:

– Parkeerplan wordt aan het bestemmingsplan gekoppeld waardoor de blauwe zone heel groot wordt en de parkeerproblemen in de omliggende wijken nog groter worden.

Uitbreiding Brouwerij De Molen

Brouwerij De Molen is overgenomen door Swinkels Family Brewers die ook eigenaar is van Bavaria, La Trappe en Palm. Komende jaren willen zij de productie vergroten. In het Concept Bestemmingsplan krijgt zij de mogelijkheid om 3x zo groot te groeien als dat zij nu is. Omdat een brouwerij volgens de landelijke normen een zware belasting voor het milieu is, valt een brouwerij volgens de landelijke normen onder milieucategorie 4. Dit betekent o.a. dat er in het gebied 300 meter rond de brouwerij geen woningbouw mag worden gerealiseerd.

Mogelijke gevolgen:

– Ontwikkeling nieuwbouwprojecten op het voormalige Blokkerterrein, het voormalige Welkoop terrein en het Versluijs terrein komen in gevaar terwijl deze nieuwbouw is belangrijk voor het dorp om aan de vraag van de woningen te kunnen voldoen en om de verder groei van winkels, werkgelegenheid en voorzieningen te realiseren.

 

Parkeren

In het bestemmingsplan zijn geen parkeernormen meer opgenomen en ontbreekt op basis van welke onderbouwingen/voorwaarden de norm wordt vastgesteld bij vergunningsaanvragen voor nieuwbouw, verbouw en wijziging bestemming (bv van winkel of bedrijf naar woning).

Voordeel:

– gemeente en projectontwikkelaars kunnen de regels rondom het parkeren makkelijk aanpassen.

Nadeel:

– belanghebbenden kunnen daar dan weinig tegen in brengen omdat de gemeente voldoende geld en middelen heeft om onderzoeken te laten doen als onderbouwing van de parkeerdruk. Tevens blijk dat deze onderbouwing vaak gebaseerd is op rekenmodellen en niet op de feitelijke situatie.

– de gemeenteraad kan geen invloed meer uitoefen op de aanpassingen omdat in het concept bestemmingsplan is vermeld dat het parkeren een beleidsstuk wordt.

Veel gestelde vragen

Waar kan ik het concept bestemmingsplan in zien?                                                                                    

– Dit kan digitaal op de landelijke pagina www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BodegravenCentrum-BP20

– Digitaal als .pdf bestand op de gemeentelijke website: bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijkeplannen (voorontwerpbestemmingsplan Bodegraven Centrum 2020).

– op afspraak inzien van de fysieke stukken in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1in Bodegraven tijden de openingsuren (tussen 09.00 en 17.00 uur).

Hoe lang ligt het concept bestemmingsplan ter inzage?

– Het concept bestemmingsplan ligt ter inzage van 18 juni 2020 t/m 29 juli 2020.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen het concept bestemmingsplan?

– Tegen het conceptbestemmingsplan kunt u geen bewaar maken. Dat kan later als het bestemmingsplan wordt gepubliceerd.

Volgens de planning zal dat na de zomervakantie zijn. Uw zienswijze, zoals het bezwaar tegen een bestemmingsplan wordt genoemd, kunt u doen voor 29 juli 2020. Een zienswijze is niet anders dan een brief aan de gemeenteraad waarin u uw bezwaren tegen het nieuwe plan aangeeft. Het is daarbij van belang dat u uw bezwaren volledig en goed onderbouwd omschrijft. Als u dit niet doet, vervalt ook de mogelijk om eventueel op een later tijdstip bij de rechtbank op dat punt beroep in te stellen nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

De gemeenteraad heeft hierna 12 weken de tijd om het bestemmingsplan vast te stellen. In de vergadering van de commissie ruimte, waaraan het bestemmingplan wordt voorgelegd, kunt u uw bezwaren nog eens mondeling toelichten.

Wat kan ik op dit moment doen als ik op- of aanmerkingen heb?

– Gedurende de termijn dat het concept bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen bij voorkeur een schriftelijke reactie indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, via het e-mailadres bestemmingsplancentrum@bodegraven-reeuwijk.nl of per post Postbus 401, 2410 AK Bodegraven-Reeuwijk

Uiteraard is het fijn, maar zeker geen verplichting, als u het wijkteam op de hoogte wilt stellen van uw reactie (bv door een kopie van uw e-mail aan het wijkteam te versturen: bodegraven-noord@dorpenwijk.nl )

Comments 1

  1. Wij hebben een groot probleem met het bestemmingsplan. Voornamelijk het gebrek aan parkeerplaatsen. Wij wonen aan de rand van het plan, doch vrezen, dat na realisatie onze straat onbewoonbaar wordt vanwege het parkeren. Op dit moment is het al zo, dat na 17.00 uur onze straat volledig vol staat. Soms zelfs aan beide zijden van de straat. Brandweer en hulpdiensten kunnen er dan niet meer door. Wij begrijpen ook niet, dat de locaties voormalig Blokker terrein, Versluys terrein en Welkoop
    niet voor woningbouw worden gebruikt. Wij zitten echt niet te wachten op uitbreiding van een brouwerij.
    Hoe wij dit moeten onderbouwen is ons niet duidelijk vandaar onze reactie aan het bewonersplatform.
    Groet,
    T. Alders

Geef een reactie